בעוד 12 שבועות מעכשיו אתם תודו לעצמכם על הצעד הזה
תפריטים, מתכונים ותוכנית אימונים שיובילו אתכם לשינוי שתמיד חלמתם עליו! 
לסרטון הסבר על התוכנית

תקנון

תקנון

ברוכים הבאים לאתר D.KEEPER.

אתר זה הוקם על מנת לספק שירותי תזונה, כושר ואורח חיים בריא

והוא בבעלות וניהול חברת די.קיפר בע"מ ח.פ. 515659290 מרחוב אריה שנקר 1הרצליה ישראל (להלן: "החברה")

1. כללי

1.1. הכותרות בתקנון נועדו לשם התמצאות המשתמש בלבד ואין לתת להם כל פרשנות.

1.2. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל adi@dkeeper.co.il או בטלפון 0547532569.

1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר (להלן: "המשתמש"/ "הלקוח"/ "הרוכש"/"המזמין") ועל כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין המשתמש לבין החברה. אשר על כן, מתבקש המשתמש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.4. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ומהווה את הצהרתו כי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה , בכל הקשור לתנאים והוראות תקנון זה. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי האתר הנו מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/הודעה מוקדמת כלשהי.

1.6. כל המחירים מופיעים באתר על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, ככל שחל על פי דין, ואינם כוללים דמי משלוח.

1.7. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

1.8.רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.9. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים מעת לעת ואת תעריפי המשלוחים, ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה באתר הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

1.10. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות לפי שקול דעתה. כמו כן, רשאית החברה להפסיק בכל עת מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם ו/או לשנותם, ללא כל הודעה מוקדמת.

1.11. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

 

2. כשרות להשתמש באתר

2.1. כל משתמש רשאי להרשם לאתר וידרש למלא את פרטיו האישיים כחלק מהליך ההרשמה, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

2.1. המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות . במידה ואין המשתמש בגיר (בן 18 ומעלה) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.

2.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

2.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

2.4. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל וכן מבעל מספר טלפון סלולרי.

2.5 החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתפות או המנסים לפגוע בניהולן התקין של האתר.

 

3. התחייבויות המשתמש

3.1. השירות הינו אישי, ואינו ניתן להעברה ו/או שימוש על ידי אף אחד מלבד המשתמש.

3.2. המשתמש מתחייב לא למסור פרטים כוזבים ו/או להתחזות לאדם אחר בעת הבקשה לרישום לאתר. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שהפעולות האמורות לעיל מהוות עבירה פלילית על פי חוק העונשין תשל"ז- 1977. האתר רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, להעביר פרטים בדבר כל בקשה לרישום הנחזית להיות בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים ו/או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או כל גוף האחראי על הטיפול בעניין זה. כן רשאי האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור לעיל, וזאת מבלי לגרוע מזכותו בהתאם לכל דין לרבות הגשת תביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.

3.3. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.

3.4. האתר רשאי להסיר כל פרט ו/או מידע ו/או קובץ ו/או לבטל את הרישום ו/או להפסיק את מתן השירותים, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לסרב לקבל לרישום כל קובץ ו/או תוכן ו/או משתמש, בכפוף להחזר כספי יחסי, למעט במקרה של הפרת תקנון האתר שבעקבותיו רשאי האתר להפסיק את מתן השירותים ללא החזר כספי.

3.5. אין לנסות לחדור לכל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמא וכיוצ"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

3.6. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומיה או בכל דרך אחרת.

3.7. ברכישת תוכנית הכוללת אימוני כושר, המשתמש מצהיר ומאשר כי עבר את כל הבדיקות הרפואיות המאפשרות לו לעסוק בעיסוקים ספורטיביים הכלולים כחלק מהשירות המוצע באתר לרבות פעילות אירובית, ומוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה. הציוד המגיע כחלק מהערכה הכוללת אינו בתחום אחריותה של החברה ו/או מי מטעמה והשימוש בציוד הינו על אחריות המשתמש.

3.8. המשתמש מצהיר ומאשר כי תכנית האימונים והתזונה ניתנים כחלק מהשירות המוצע באתר זה הינם בגדר המלצה בלבד, תתבצע על ידי המשתמש באופן עצמאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי ועל אחריותו המלאה והבלעדית. לחברה לא תהיה כל אחריות מכל סוג ומין בגין האמור לעיל בסעיף זה.

3.9. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהתפריטים ותוכניות האימונים המוצעים באתר הינם גנריים ומותאמים למס' מוגבל של קבוצות אוכלוסיה וכי לא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השירות באתר האינטרנט, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

3.10. אם קיימת בעיה ו/או רגישות רפואית- אין להשתמש בתוכנית טרם ייעוץ עם רופא מקצועי. התוכנית אינה מתאימה לסובלים ממחלות כרוניות, בעיות בריאותיות, פציעות, בעיות נפשיות ו/או פיזיות, נוטלי כדורים וכיו"ב.

3.11. המשתמש מתחייב בזאת לשמור את פרטיו האישיים לרבות סיסמתו האישית לכניסה לאתר וקוד המשתמש בסודיות מוחלטת ובמקום בטוח ללא כל גישה לצד שלישי. המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות שם המשתמש, סיסמא וכל מידע שמתקבל מהאתר כאמור וכן אחראי על כל שימוש בלתי מורשה בסיסמא או במידע כאמור בעצמו או כל צד שלישי.

3.12. המשתמש מתחייב לעדכן את פרטיו האישיים, לרבות הצהרת בריאות, שינויים, דיאטה, עיסוקים, פרטים בריאותיים באופן מדויק ככל הניתן, וכל מה שרלוונטי לתזונה, נטילת תרופות, דיאטה, רגישיות, אלרגנים וכו', העלול להשפיע עליו ועל אורח חייו בסמוך לשינויים. האתר לא יהיה אחראי לכשל בתקשורת עם המשתמש ו/או כל הנגרם עקב פרטים אישיים לא מעודכנים ו/או לא מדוייקים.

3.13. קיבל המשתמש חשבון לאחר שנרשם לאתר, יבדוק אותו ואם לא יודיע לאתר על השגה לגביו תוך 3 ימים, יהא האתר רשאי לראות בכך אישור המשתמש לנכונות החשבון והשירות שהאתר סיפק למשתמש.

 

 

4. הרשמה וביצוע הזמנה

4.1. על המשתמש להקפיד למלא את כל הפרטים הנדרשים למילוי טופס ההרשמה לרבות הצהרת בריאות, פרטים אישיים, דיאטה, עיסוקים, פרטים בריאותיים באופן מדויק ככל הניתן, וכל מה שרלוונטי לתזונה, דיאטה, רגישיות, אלרגנים וכו', העלול להשפיע עליו ועל אורח חייו.

4.2. רכישת מוצרים ושירותים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה בהקדם וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדוייק לרבות שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מס' טלפון ומס' כרטיס אשראי, אחרת לא תוכל להבטיח החברה את מימוש ההזמנה.

4.3. עם ביצוע ההזמנה על ידי המשתמש, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה על ידי חברת כרטיס האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.

4.4. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

4.5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

4.6. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

4.7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

4.8. למען הסר ספק, אישור פעולת הרכישה באתר כפופה להימצאות המוצר במלאי החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד לביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחוייבת המכירת המוצר, ולמבצע ההזמנה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם למבצע ההזמנה ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למבצע ההזמנה כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יובהר, כי יתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסויים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במוצמ ולא ניתן לספק אותו- במצבים אלה תבוטל העסקה והרוכש מוותר בזאת על כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידו.

4.9. כל לקוח יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש חדש וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוח יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

4.10. החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

4.11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוח לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, הנהלת האתר רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או מסרונים, ובכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים וחידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב- 1982.

4.12. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר בלבד.

4.13. אם יתברר כי כרטיס האשראי של הלקוח אינו תקף ו/או שחברת כרטיס האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת paypal (או כל שירות תשלום אלקטרוני אחר) אינה מכבדת את החיוב, הנהלת האתר תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה.

4.14. למען הסר ספק, מובהר כי המשתמש לא יהא פטור מתשלום כלשהו, כולו או חלקו, גם במקרה שאחר קיבל שירות משירותי האתר באמצעות אותו מנוי, באותו הבית, ממשפחתו של המשתמש או מאחר. אין בכך להתיר שימוש שאינו אישי על ידי המשתמש.

4.15. המשתמש נותן את הסכמתו הבלתי חוזרת לא לבטל את העסקה מול חברת האשראי. הסכם זה וסעיף ספציפי זה יובאו לידיעת חברת האשראי, במידה ויידרש הדבר.

4.16 לאחר רכישת התוכנית לא יינתן מענה טלפוני למעט במקרים חריגים -שיקול הדעת בנושא מקרים חריגים עליהם יינתן מענה טלפוני הינו של החברה בלבד - הליווי כולו הינו בהתכתבות בווטסאפ ו/או באמצעי אחר המעביר מסרונים זאת לפי שיקול דעת החברה. המשתמש יודע ומאשר כי הליווי כולו ניתן בווטסאפ ושעות המענה הינן 9:00-19:00 בימים א'-ה' וביום ו' 10:00-12:00.

4.17. הליווי בווטסאפ, המענה על השאלות והפידבק שקילה - ניתנים על ידי צוות החברה שהוכשר לכך על ידי החברה ולפי שיטתה. 

 

5. ביטולים והחזרות

5.1. הלקוח רשאי לבטל את הליך הרישום בכל שלב עד גמר שלב אישור התשלום.

5.2. ביטול תשלומים ו/או ביטול רישום ו/או ביטול רכישות של מוצרים- בכל שלב שלאחר אישור התשלום הינו בהתאם להוראות דיני הגנת הצרכן ושינוייהם מעת לעת.

5.3. החזרת מוצרים לחברה או שליחות חוזרת העקבות מסירת פרטים שגויים של הלקוח יחוייבו במלוא דמי משלוח ודמי טיפול.

5.4. החזר כספי יינתן במקרים הבאים:

5.3.1. תקף כאשר ערך הטובין ו/או השירות עולה על 50 ₪.

5.3.2. פרק זמן לביטול מוצר 14 יום מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, באריזתם המקורית, כל עוד לא נפתחה המדבקה הייחודית לעסק עליה מוטבע הלוגו של D.KEEPER ובמידה שלא נעשה בהם שימוש (שימוש במקרה זה הינו - פתיחת המדבקה שעל גבי האריזה, כולל את התווית והחשבונית בגין הרכישה, וללא כל פגם ו/או נזק. אם המשלוח כלל אריזה או מספר פריטים - כל אלה הוחזרו, לא נפתחו ובאריזתם המקורית וללא כל פגם או נזק. עלות המשלוח תקוזז מסכום הזיכוי. לעניין בחינת הנזק ו/או פגם - נתון לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה. חשוב לציין כי כיוון שהמוצר כולל ספר ומחברת - לא ניתן יהיה להחזיר את החבילה ו/או חלק ממנה וזאת על פי חוק הגנת הצרכן - ראה סעיף 5.9 לתקנון זה.

5.3.3. פרק זמן לביטול שירות ליווי/תזונה/אימונים- תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה, בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו.

5.3.4 רוכש יכול לבטל הזמנה של מוצר בטרם נשלחה על ידי החברה וזאת ללא חיוב נוסף. עם ביטול ההזמנה יוחזרו לרוכש הכספים ששילם בגינה.

5.5. החזר כספי שלא עקב פגם במוצר, יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך הטובין ו/או השירות או 100 ₪ לפי הנמוך.

5.6. לא ינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים ושוברי מתנה.

5.7. לא יהא החזר תשלום בגין אי ניצול או ניצול חלקי של השירותים המוצעים באתר בחלק מתקופת הרישום בלבד ולמשתמש לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בנושא.

5.8. החזר כספי לאחר שהמוצר נשלח ללקוח, יזוכה הלקוח אך ורק לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה וזאת לאחר שיצר המזמין קשר עם החברה לצורך זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה העסקה. אם בוצע התשלום על ידי אשראי, ההחזר הכספי יבוצע עד חודש לאחר ביצוע העסקה, החברה ראשית להחזיר את התשלום בהעברה בנקאית לחשבון אותו יציין הלקוח ממנו חויב האשראי.

5.9. זכות הביטול הרשומה בסעיף 5.3.2 לא תחול בההלבשה תחתונה מכל סוג שהיא לרבות בגדי ים, מוצרי מזון, תוספי מזון, תרופות, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות, טובין שעל פי דין אין להחזירם, טובין פסידים, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 1995, טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזם המקורית, תכשיט שהמחיר ששולם בעדו גבוה מ-3000 ש"ח (למעט שעונים), ספרים, מגזינים, מוצרי נייר הנמכרים ללא אריזה, מוצרים שמועד האספקה חל מאוחר מ-6 חודשים מיום עשיית העסקה, מוצרים ששולמו באמצעות תווי קנייה, שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען.

5.10. ביטול של עסקה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, באמצעות מייל ו/או באמצעות שליחת הודעה לשירות הלקוחות של החברה החברה מכרטיס הלקוח שלך באתר.

5.11. החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה ו/או שבוצעה בו הרכבה בבית הלקוח המשנה מצבו לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך.

5.12. על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

5.13. החברה תהיה בעלת שיקול הדעת הבלעדית למצבו של המוצר המוחזר.

5.14. בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, החברה תכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה.

5.15. החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:

5.16 במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.

5.17. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהמשתמשים להשתמש באתר באופן תקין.

5.18 במקרה של כוח עליון.

5.19 המוצר אזל מהמלאי.

5.20. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת המייל אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

5.21. אופן החזרת הסחורה יעשה בתיאום בטלפון 0547532569.

5.22 לעניין תמחור המוצרים הנמכרים ע"י החברה:

- ספר אימונים (D.FITׂׂׂ) מחירו 650 ש"ח וכולל ציוד עבור האימונים וגישה לסרטונים

- ספר תזונה (D.ELICIOUS) מחירו 400 ש"ח לא כולל משלוח.

5.23 במידה ויינתן אישור מיוחד להקפיא את התוכנית, זמן ההקפאה לא יעלה על 3 חודשים אלא אם הוחלט אחרת על ידי עדי או מי מטעמה. במידה ולא תנוצל יתרת ההקפאה עד תום תקופה זו - לא תינתן אפשרות להמשיך בתוכנית כיוון שזו הסתיימה. 

5.24 לאחר רכישת התוכנית יש לבחור את השבוע בו מעוננין הלקוח להתחיל, אך תקופה זו לא תעלה על חודש ימים מיום הרכישה. הלקוח יהיה חייב להתחיל את התוכנית עד 4 שבועות לאחר קנייתה. 

5.26 לא ניתן לפצל את תחילת התוכניות אימונים ותזונה יתחילו במקביל, ובמידה ואושר פיצול תוכניות ואחת התוכניות החלה זמן מה לאחר מכן - זמן זה לא יעלה על 6 חודשים מיום קניית התוכנית. לאחר מכן לא ניתן יהיה לנצל את הזמן שנותר. 

____

במסגרת תוכנית התזונה בלבד הנמכרת ב-1600 ש"ח:

לא ניתן לקבל החזר כספי על הערכה, הספר המחברת, המארז וסבסוד המשלוח = 500 ש"ח. 

- ליווי תזונה ראשוני במסגרת החבילה הראשונה שנקנית על ידי המשתמש (הניתן בווטסאפ) מתומחר באופן הבא:

ליווי עבור 12 שבועות מלאים - 1100 ש"ח המחולקים באופן הבא:

שבוע 1-4 או חלק מהם - כל שבוע ליווי עלותו 187.5 ש"ח - כלומר 4 שבועות ראשונים = 750 ש"ח.

שבוע 5-12 או חלק מהם - כל שבוע ליווי עלותו 43.75 ש"ח - כלומר 350 ש"ח ל-8 שבועות מלאים החל משבוע 5 ומעלה.

- מחברת תכנון שבועי תזונה - 40 ש"ח.

- מחברת תכנון אימונים - 40 ש"ח.

חשוב לציין כי גם שאר המוצרים הנמצאים באריזה - לא ניתן להחזירם לאחר פתיחת המדבקה הלבנה שעל גבי האריזה שכן הם נמכרים כחלק מערכה שלמה.

 ___
התוכנית המשולבת הנמכרת במחיר 1800 ש"ח מתומחרת באופן הבא:

הסכום ממנו לא ניתן לקבל החזר - הינו 900 ש"ח (הכולל ספר תזונה, ספר אימונים, ציוד, מארז ומחברות, סבסוד המשלוח ועוד)
סכום הליווי הינו - 900 ש"ח המחלוקים באופן הבא:

שבוע 1-4 או חלק מהם - כל שבוע ליווי עלותו 187.5 ש"ח - כלומר 4 שבועות ראשונים = 750 ש"ח. 
שבוע 5-12 או חלק מהם - כל שבוע ליווי עלותו 43.75 ש"ח - כלומר 350 ש"ח ל-8 שבועות 

__

תוכנית ההמשך מחירה: 900 ש"ח לשלושה חודשים 
כל שבוע ליווי בתוכנית - מחירו - 75 ש"ח.
יינתן החזר כספי על החלק היחסי (תקופת הליווי שנותרה).

6. אספקת המוצרים והובלתם

6.1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על הלקוח באתר לכתובת בישראל, שהוקלד בעת הזמנת המשלוח, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

6.2. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.

6.3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש.

6.4. מובהר בזאת כי החברה עושה מאמצים לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר.

6.5. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה .הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה של הובלה חריגה כאמור, החברה תהיה רשאית להודיע ללקוח כי עליו להסדיר את ההובלה ולחלופין לגבות תשלום נוסף על הובלה חריגה.

6.6. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

6.7. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

6.8. בגין אספקת השירות, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה באתר.

6.9. החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

6.10 כוח עליון לרבות מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.

6.11. שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הבלת המוצרים.

6.12. כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

6.13. כל סיבה הקשורה למבצע השליחות.

 

6.14 זמן אספקת המשלוח הינו 5 ימי עסקים הנספרים מיום לאחר רכישת המוצר.

 

7. מדיניות פרטיות

7.1. במועד ההרשמה לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של שירות באתר מתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר. במידה והמשתמש אינו מעוניין להופיע ברשימת הדוור- עליו לציין זאת במפורש בכתב.

7.2. החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. אם משתמש אינו מעוניין לקבל הודעות על מבצעים והנחות מהחברה יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן להסיר בכל עת את פרטיו מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לו במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שיקבל המשתמש מהחברה).

7.3. הסכמת המשתמש לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.Sפלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות "שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

 

8. הגבלת אחריות של החברה

8.1. למען הסר ספק, התכנים המופיעים באתר לרבות בשירותים המוצעים באתר אינם מהווים ייעוץ תזונאי ו/או דיאטטי ו/או יעוץ גופני או פיזיולגי ו/או ייעוץ רפואי ו/או טיפול רפואי ו/או תחליף לכל אלה, וההסתמכות על האתר ו/או התכנים באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע ו/או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מאמרים, חדשות, הפניות, מידע, מידע עובדתי וכל מידע ו/או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע ו/או פרסום באתר כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני מתחשב בצרכים האישיים של המשתמש.

8.2. האתר בכלליתו - כולל כל המידע והשירות המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע או במחיר והיה ויתגלו - החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין השירות ו/או האתר ו/או שימוש בשירותי האתר , מגבלותיו או התאמתו לצרכי המשתמש ודרישותיו.

8.3. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי ו/או אחר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המופיע באתר לרבות המלצה למאכל של מאכלים אלרגנים ו/או מאכלים הגורמים לרגישיות או סיכון למשתמש ו/או המלצה על תרגילי כושר הגורמים לרגישיות ו/או סיכון למשתמש, לרבות נוכח פגיעות גוף ו/או נפש ו/או רכוש ו/או כל סוג של פגיעה, זמנית ו/או עתידית. מוסכם שהמשתמש אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לו כתוצאה מהאמור לעיל ועליו לוודא היטב כי אין במרכיבים של המזון אלרגן ו/או אפשרות לתגובה גופנית כלשהי והוא פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, באופן בלתי חוזר מאחריות ופיצוי בגין הנזקים האמורים לעיל ו/או כל נזק והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו כנגד החברה. על המשתמש ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה חריגה למזון ו/או תחושה לא נוחה ו/או כאב ו/או שינוי מהשגרה ו/או תופעות גופניות כלשהן ולעדכן את האתר מיד כשמתאפשר לכך.

8.4. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונתו במקרה של טעות במחיר טעות בתום לב תבוטל ההזמנה לאלתר והחברה לא תהא מחוייבת לספק את המוצר.

8.5. החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.

8.6. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.

8.7. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי שייגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או עקב גישה לאתר והשימוש בו ו/או למזמין ו/או לצד שלישי עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם.

8.8. החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות שבאתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייתכן הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה וסוג המוצר ו/או חברת הייצור בתמונה לבין המוצר במציאות.

8.9. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או הנהלת האתר.

8.10. החברה ו/או מי מטעמה פטורים באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק מכל מין וסוג שהוא לרבות ולא רק לנזק גוף (ישיר או עקיף) שנגרמו או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לשירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר.

8.11. רכישה של שירותים של צדדים שלישיים (מכון כושר וכו') כפופה למדיניות ולנהלים של צד ג' והמשתמש פוטר את החברה באופן בלתי חוזר מכל טענה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שנובע מההתקשרות עם צד ג' ו/או תוצאותיו.

8.12. החברה לא תהיה אחראית במקרה של אבידה ו/או נזק או כל טענה אחרת כתוצאה משגיאה בהליך הרישום או במידע שסיפק המשתמש.

8.13. כחלק מתוכנית התזונה, על המשתמש מוטלת האחריות להזין את פרטי משקלו כל יום ה' בין השעות 5:00- 12:00 במקום המיועד לכך. במידה והמשתמש לא הזין את משקלו בהתאם לאמור לעיל, החברה תעשה את מירב מאמציה לתזכר אותו בנושא וזאת פעמיים בלבד, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין.

8.14. החברה ו/או מי מטעמה רשאים בכל עת לבטל ו/או להקפיא את השירותים המוצעים באתר בכפוף להחזר כספי בהתאם לדין.

 

9. תנאים נוספים

9.1. החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצידה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.

9.2. הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.

 

10. זכויות יוצרים

10.1. כל התכנים המופיעים באתר החברה לרבות אך לא רק, תפריטים, תוכניות אימונים, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים, סימני מסחר הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

10.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב מוצרים, תמונות המוצרים וכיוצ"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

10.3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, רשימת המוצרים המופיעים בו, או פרטים אחרים אשר מתפרסמים בו, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.

10.4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או השירות אחר, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב (אם תינתן).

10.5. השם "D.KEEPER" וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש ללא קבלת החברה מראש ובכתב.

10.6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכו') שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהן ללא הסכמתן.

10.7. התוכן המילולי, אייקונים וכל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, אך לא רק, הנם בבעלות הבלעדית של החברה.

10.8. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך, בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, פרסומים אלקטרונים, פרסומי דפוס וכו', לכל מטרה אחרת.

10.9. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת- המשנים את עיצובם באתר ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

11. סודיות מידע

11.1. הפרטים אשר נמסרים בעת רכישה ו/או בעת רישום לאתר, כולם או חלקם, ישמרו במאגרי המידע של החברה. עם תום תקופת התוכנית ו/או בהעדר תשלום מלא עבור הארכת התכנית ל12 שבועות נוספים, פרטי המשתמש עלולים להמשחר מהמאגר ולא ניתן יהיה לשחזר אותם.

11.2. החברה מתחייבת לא לעשות כל שימוש במידע ופרטי הלקוחות ללא הרשאת הלקוח אלא אם דבר נדרש על פי כל דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

11.3. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסר המשתמש בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיו בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי.

11.4. החברה תוכל לפנות למשתמש בהתאם לפרטים שמסר בהצעות מסחריות ו/או אחרות ובלבד שהן קשורות לאתר ו/או לחברה.

11.5. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר שיגרם ללקוח ו/או מי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

11.6. החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמש ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של המשתמש באתרף לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידה, עדכונים במבצעים של החברה ו/או האתר ו/או גורמים הקשורים ו/או יצירת קשר עם המשתמש.

 

12. שירות לקוחות

12.1. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים ו/או שירותים שיירכשו על ידי הלקוח באתר, ניתן לפנות לנציגי שירות הלקוחות הטכני של החברה, אשר ישמחו לעזור בהודעת ווטסאפ בטלפון 0547532569.

12.2. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של "DKEEPER" בטלפון 0547532569 או בדואר אלקטרוני adi@dkeeper.co.il

 12.3. נציגי שירות הלקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

בהצלחה!

צוות D.KEEPER

דברו איתנו

054-7532569
:שעות מענה
א'-ה' 9:00-21:00
יום ו' 9:00-15:00
אם אנחנו לא עונים, תשלחו לנו ווטסאפ

?רוצים לבקר אותנו ברשתות החברתיות

לטיפים נוספים, עקבו אחרינו ברשת

אל תתביישו - פשוט תשתפו!

אני מאמינה ש- Sharing is Caring. אז גם אם אתם מתלבטים אם להתחיל בתוכנית שלי או שהתחלתם ויש לכם שאלות - פשוט תשתפו אותי!
לכל בעיה, שאלה או תהייה - אני וצוות D.KEEPER כאן! ממש מאחורי המסך (:

במה אוכל לעזור לכם?

* שדות חובה